Svátek má: Luboš

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Facebookový slovník Kateřiny Valachové

Na červnové Valné hromadě ČUS - největší české sportovní organizace, která sdružuje ve více než 7000 sportovních oddílech a tělovýchovných jednot a zhruba 70 sportovních svazech téměř milión organizovaných sportovců ...

... a ve svých sportovních zařízeních poskytuje možnost sportovat dalším statisícům neorganizovaných sportovců, se delegáti mimo jiné zabývali výčtem škod, které této organizaci svými chybami, neodbornými zásahy a manažerskou neschopností způsobila v posledním období bývalá ministryně školství mládeže a sportu Kateřina Valachová.

Delegáti Valné hromady konstatovali, že působení Kateřiny Valachové na MŠMT ošidilo sportovní hnutí o více než 2,5 mld. Kč, chaos, chyby a nerespektování platné legislativy ze strany úředníků a prokazatelné lži Valachové pak byly hlavní příčinou věcně naprosto nesmyslného stíhání (což bezpochyby dříve či později vyjde najevo) dvou vrcholných představitelů ČUS i ČUS samotné.

Na základě toho pak vyzvali Kateřinu Valachovou, aby se ČUS za škody, které jí způsobila, omluvila a aby také vyvodila osobní odpovědnost směrem ke svému působení ve vrcholné politice.

Místo toho přišla na reakce Valachové na Facebooku, publikovaná na stránkách internetového serveru www.parlamentnilisty.cz, která jen v plné nahotě dokládá hloubku morální pokleslosti bývalé ministryně školství, a také její absolutní neznalost problematiky sportu v ČR.

Valachová mj. napsala: „ V souvislosti s některými výroky představitelů „sportovního prostředí“ považuji za potřebné sestavit pomocný slovník, jak některým vyřčeným větám rozumět. Tedy:

"Sportovní prostředí" = Parta výborně placených funkcionářů ze špiček některých svazů či unií, určitě nezaměňovat za stovky tisíc nadšenců, kteří dělají pro sport za hubičku nebo rovnou zadarmo.

Tímto svým „překladem“ Valachová jen potvrdila, jak málo zná prostředí, za jehož podporu dva roky odpovídala, protože:

 • "parta výborně placených funkcionářů ze špiček některých svazů či unií" dělá svou práci pro sportovní prostředí zadarmo, na své náklady a ve svém volném čase. To se týká i Miroslava Jansty, Marka Hájka či Ivo Kaderky, kteří v souvislosti s usnesením VH ČUS manažerské selhání Vlachové v médiích komentovali. Na Valné hromadě ČUS bylo více než 150 sportovních delegátů zastupující sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty a 95 procent delegátů schválilo usnesení, vyzývající Valachovou k omluvě.
 • průměrný plat  pracovníků ve sportu je 15 tis. Kč
 • stovky tisíc nadšenců dělají sport, který je na základě vládního usnesení z června 2016 veřejnou službou státu a stát by ji měl platit, díky "pravidlům" nastaveným Valachovou opravdu za hubičku nebo rovnou zadarmo, což je ostuda státu a paní Valachové zvlášť, protože MŠMT pod jejím vedením zrušil pro stovky tisíc nadšenců důležité dotace nebo se prostředky opozdily, což dostalo sportovní prostředí do katastrofální situace! Také kvůli tomu 94 procent TJ/SK nemá prostředky na ohodnocení kvalifikovaných trenérů!
 • v této souvislosti by měla Valachová odpovědět sportovnímu prostředí, proč z rozpočtu určeného na podporu sportu zcela netransparentně převáděla statisíce Kč na úhradu výdajů spojených se školní výukou, které byly rozpočtovány v kapitole podpory školství či na úhradu výdajů na činnost mládežnických organizací, které byly rozpočtovány na úseku péče o mládež a tyto prostředky z úseků školství či mládeže pak převáděla na jiné účely spojené především s financování nesmyslné inkluze. Také by měla odpovědět, kam pár dní před svým odchodem z ministerstva rovněž naprosto netransparentně z rozpočtu na rok 2018 převedla z prostředků určených na podporu sportu cca 1, 1 mld. Kč. Také na podporu inkluze?
 • díky Valachové je státní péče o sport v ČR nejhorší v celé Evropě
 • provoz a údržbu sportovních zařízení, ve kterých za stát realizují veřejnou službu, navíc díky Valachové platí ze svého nebo z příspěvků svých členů. Díky tomu je provozování sportu v ČR pro obyvatele nejdražší v Evropě a 1/4 populace ve všech věkových kategoriích včetně dětí a seniorů na provozování sportu nemá prostředky, což má prokazatelné negativní důsledky na zdraví občanů a délku života ve zdraví a způsobuje výrazné zvýšení výdajů ve zdravotnictví na léčbu chorob vzniklých v důsledku nedostatečné pohybové aktivity občanů

„Já si myslím, že ta dáma způsobila totální apokalypsu v českém sportu. Zničila to, co vznikalo spontánně v konsensu sportovního prostředí. “ = Dvacet let jsme si my, dobře placení funkcionáři, pěstovali kalnou vodu, aby na nás nebylo vidět. Dokonce i Sazku jsme dokázali položit na lopatky. A pak nám tu vodu někdo začne rázně čistit!

 • o tom, že v Českém sportu Valachová způsobila apokalypsu, nejlépe svědčí fakta uvedená v předchozích odstavcích, a to nejsou zdaleka všechna.
 • byli to právě představitelé sportovních organizací a svazů (to, že většina z nich ve sportu pracuje zadarmo, už byla řeč), kteří navrhli a prosadili už do Akčního plánu rozvoje sportu na období 2015 - 2017 naprosto transparentní systém financování sportu v rámci 10 neinvestičních programů, na základě měřitelných a objektivních kritérií v rámci tříletých finančních plánů, který měl začít fungovat od roku 2017. Ovšem právě za vašeho vedení MŠMT nebyl úřad schopný na základě těch programů peníze do sportovního hnutí přeposlat. Nestíhal, byl poddimenzovaný.
 • a byla a je to právě Česká unie sportu se dlouhodobě (již od svého vzniku) snaží nastavit transparentní a předvídatelné podmínky v oblasti financování sportu. Uspořádala řadu odborných konferencí na toto téma, její experti napsali tisíce stran o systému přehledné a spravedlivé podpoře sportu a popsali odborně veškerou metodiku.
 • nikoli tedy Valachová, která naopak spolu s úředníky tento zcela transparentní, měřitelný a kontrolovatelný systém odmítli respektovat, postupně jej deformovali a kalili tak průhlednou vodu správného a spravedlivého systému financování podpory sportu
 • kalná voda se zpravidla čistí odstraněním kalů, nikoli jejich přidáváním, jak osobně činila Valachová a někteří její úředníci. A je na to celá řada důkazů.
 •  je velmi lehce doložitelné a jednoznačně prokazatelné, že všechna opatření, která v rámci financování sportu Valachová v roce 2017 osobně učinila, porušovala zákony, vládní usnesení i vlastní nastavená pravidla. To už nebyla kalná voda, ale smrduté bahno, které nepoškozuje funkcionáře svazů a sportovních organizací, ale především kluby, tělovýchovné jednoty a sportující veřejnost.
 • paní Valachová by se měla seznámit se skutečnými příčinami krachu Sazky a se jmény těch, kteří za jejím krachem stáli. Např. Miroslav Jansta či Ivo Kaderka patřili v minulosti k těm několika málo sportovním funkcionářům, kteří způsob hospodaření dlouhodobě kritizovali a po svém nástupu do funkcí všechny viníky odvolali ze všech funkcí v ČUS.
 • kromě toho, v normálních zemích staví haly typu bývalé Sazky arény stát, kraj nebo město, nebo alespoň poskytnou finanční spoluúčast či bankovní záruky za úvěry, aby splácení půjčky na výstavbu sportovní haly, kterou převzala Sazka na sebe (v zájmu uskutečnění MS v hokeji, ze kterého stát na daních utržil příjmy v řádu desítek mld. Kč, aniž by korunu vrátil Sazce zpět). Tyto okolnosti a nulová ingerence státu byly, kromě manažerského selhání zástupců sportovního prostředí ve vedení Sazky, hlavní příčinou postupné neschopnosti Sazky splácet půjčky na výstavbu haly a jejího následného ekonomického kolapsu. Ani v tomto případě stát pomocnou ruku nenabídnul.
 • škody, které sportovnímu prostředí byly způsobeny krachem Sazky však ani zdaleka nedosahují objemu, rozsahu a škodlivosti, které svými chybami způsobila sportu Valachová
 • kromě toho je s podivem, že právě z oněch „dvacet let dobře placených funkcionářů, kteří pěstovali kalnou vodu, aby na ně nebylo vidět a kteří dokonce i Sazku dokázali položit na lopatky“ sestavila Valachová Národní radu pro sport jako poradní orgán ministra, jehož smyslem je řešit aktuální a konkrétní problémy sportovního prostředí a „rázně čistit tu kalnou vodu“. Navíc to byl první poradní orgán ministra v celé polistopadové historii, ve kterém byli zastoupeni jen a jen sportovní funkcionáři, ve kterém chyběli zástupci odborné veřejnosti, vysokých škol apod. Pokud se jednalo o takové darebáky, kteří čachrovali s prostředky, lovili v kalné vodě a ze sportu dobře žili, proč je tedy jmenovala do svého poradního orgánu, který měl řídit, dohlížet a kontrolovat procesy rozdělování finančních prostředků z MŠMT do sportovního prostředí? Výběr členů Rady bylo přece její osobní manažerské rozhodnutí!!


„Za obvinění České unie sportu proto mohou netransparentní podmínky, které nastavilo ministerstvo pod vedením ministryně Valachové.“ = Přestali jsme dostávat na ruku veřejné peníze bez veřejné kontroly. Tak jsme to zkusili jinak a oni nás ti zlí policisté klepli přes prsty.

 •  je lež, že by kdykoli v minulosti sportovní organizace či sportovní svazy dostávali na ruku veřejné peníze bez veřejné kontroly. Veškeré finanční toky probíhaly na základě účelového určení do sportovního prostředí formou bezhotovostních plateb a byly každoročně řádně vyúčtovávány a kontrolovány. Bez kontroly a řádného vyúčtování by byly sportovní spolky povinny veškeré dotace vrátit.
 • ČUS žádné státní peníze nerozděluje ani neposílá. To má na starosti MŠMT, které Valachová tak neúspěšně řídila.
 • v uplynulých letech navíc proběhla řada kontrol hospodaření sportovních organizací a sportovních svazů, včetně kontrol NKÚ, a to bez jakýchkoli závažnějších nálezů.
 • na tenisovém svazu, v jehož čele stojí Ivo Kaderka, byla v uplynulých letech provedena 14 měsíců trvající kontrola MŠMT, která nezjistila v hospodaření svazu žádné pochybení.
 • naopak hospodaření ministerstva bylo NKÚ hned několikrát napadeno právě za naprosto netransparentní mechanismy při rozdělování peněz, a to nejen na úseku podpory sportu, ale i v jiných oblastech, např. v oblasti financování podpory mládeže.
 • nebo: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozdělilo v kontrolovaném období na podporu materiálně-technické základny sportu přes 2,2 miliardy korun. Peníze měly pomoci zajistit dostupnost sportovišť pro širokou veřejnost a zlepšovat technické podmínky pro veřejnost i sportovní reprezentaci. Akce, které dostanou dotaci, měla vybírat expertní komise. Ta ale projednávala už připravené návrhy, které pak případně s drobnými úpravami schválila, zjistil NKÚ. Komise tak nehodnotila žádosti podle stanovených kritérií. „Kdo a jak zpracovával návrhy na akce, které komise projednávala, MŠMT nedoložilo,“ konstatovali kontroloři.“

Zdroj:https://zpravy.idnes.cz/nku-zjisteni-msmt-sport-0w9- /domaci.aspx?c=A170529_075434_domaci_bur

 • ve stejném protokolu se na adresu ČUS uvádí: „V  protokolu ze dne 24. července 2014 NKÚ výslovně uvádí, že nebyly zjištěny žádné nedostatky v nakládání se státními prostředky, ČUS požádala o finance v souladu s pravidly MŠMT, čerpala v souladu s pravidly MŠMT, vyúčtovala v souladu s pravidly MŠMT, zaúčtovala je do účetnictví v souladu s pravidly, kontrolovala je a nečerpala žádné neuznatelné náklady. ČUS využila přidělené státní dotace přesně v souladu s jejich určením, tj. na organizaci sportu, podporu plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti.

Zdroj:http://www.cuscz.cz/novinky/protokol-nku-ceska-unie-sportu-v-kontrole-obstala

 • přes tyto závěry NKÚ Valachová napadané praktiky při nesystémovém rozdělování peněz po celou dobu svého působení na MŠMT uplatňovala a tolerovala, na což ji právě zástupci sportovního prostředí opakovaně upozorňovali a navrhovali řešení a opravné prostředky, jak nesmysly v rozdělování prostředků do podpory sportu odstranit. Díky lžím a nepravdám Valachové s cílem  odvést pozornost od vlastního manažerského selhání, to byla právě ona, která zásadním způsobem přispěla k tomu, že policisté toto jednání zástupců ČUS nesmyslně vyhodnotili jako dle nich nezákonný pokus o ovlivňování přidělování prostředků. Kdyby Valachová nelhala, žádná obvinění by se nekonala.

„Když vzešla obvinění, všechnu vinu (Valachová) hodila na nás.“ = Když na ty naše čachry přišli, tak musíme najít jiného viníka. Variantní překlad: Já nic, já muzikant.

 • na jaké čachry? A čachry koho? Všechna vzešlá obvinění vznikla na základě snahy Valachovou jmenovaných odborných poradců a expertů z řad ČUS o nápravu nerespektování transparentních nastavených kritérií a pravidel, zákonů a vládních usnesení ze strany ministerských úředníků.
 • představitelé ČUS postupovali plně v intencích zmocnění daného jim Valachovou, definovaném mj. ustanovením Koncepce Sport 2025, schválené usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016 (Efektivní sportovní politika nemůže být implementována bez osobní účasti zástupců sportu v rozhodovacích orgánech na státní, regionální i místní úrovni. Sportovci a sportovní odborníci se musí dlouhodobě podílet na implementaci a vyhodnocování sportovní politiky) a metodickým dokumentem, který Valachová schválila dne 1. listopadu 2016 pod názvem Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - 2019 (Projekty/žádosti posuzuje a návrhy na poskytnutí dotace zpracovává poradní expertní komise. Členy poradních expertních komisí jmenuje ministryně na návrh odboru sportu. Poradní expertní komise jedná podle Statutu a Jednacího řádu schváleného Poradou vedení. Hodnocení probíhá na základě hodnotících kritérií, která jsou popsána u jednotlivých programů. Závěry expertních komisí mají pouze doporučující charakter. Konečné rozhodnutí o přidělení dotací je, po projednání vedením MŠMT, v kompetenci ministryně.)
 • je tedy naprosto zřejmé, že čachry tedy nedělali ti, kteří jsou dnes stíháni, ale Valachová a její úředníci, kteří nerespektovali nastavená pravidla rozdělování prostředků.  Valachová by totiž měla vysvětlit veřejnosti (a nejen jí), proč mimo programy (což je protiprávní) poslala mimořádnou dotaci v podobě 76 milionů korun do Českého olympijského výboru? Nebo více než 60 mil. Kč na Velkou cenu GP do Brna? Anebo proč svým osobním dopisem v roce 2016 vyzvala hejtmany, ať si určí a oznámí své priority v žádostech o prostředky z investičních dotací z Programu na sportovní projekty? Jsou tohle spravedlivě nastavené podmínky s jasnými kritérii? Nebo to jsou čachry?
 • ve snaze odvrátit pozornost policie od vlastních manažerských selhání však Valachová policii poradenskou roli funkcionářů ČUS a funkcionářů jí jmenované Národní rady pro sport polici zatajila a tak policii nepravdivě informovala o procesu rozhodování o rozdělování finančních prostředků, kteří experty, jež Valachová pověřila dohledem nad rozdělováním peněz, policie obvinila z toho, že tak činili.

Jako právnička Valachová jistě tuší, že objektivní pravda dříve nebo později vyjde najevo a je jenom na ní, zda přijme alespoň morální odpovědnost za jí způsobené trestní stíhání a za to, že zásadním způsobem ošidila sportovní hnutí o několik miliard Kč a způsobila finanční krizi  nikoli sportovním funkcionářům, za které se dnes schová, ale celého sportovního hnutí, včetně neorganizovaného sportu a pohybových aktivit, což vše se dotýká poloviny občanů ČR.

V důsledku jejího manažerského i lidského selhání nemůže čtvrtina obyvatel ČR sportovat, což nejen zhoršuje jejich kvalitu života, ale dříve či později se projeví na jejich zdravotním stavu a zvýšených prostředcích státu, které stát bude muset v budoucnu vynaložit na léčbu nemocí z nepohybu vzniklých.

Je to vše jen a jen její osobní vina a její osobní selhání. Pokud má alespoň zbytky studu a morálky, měla by už přestat lhát, přestat své vlastní selhání svalovat na ty, kteří se její osobní chyby snažili napravovat ve prospěch nikoli svůj, ale ve prospěch sportu, sportování a zdravého životního stylu občanů ČR způsobem, který je v Evropě normální a obvyklý.

A odejít z veřejného života. Přestat znovu a znovu kalit vodu, zpytovat svědomí a vrátit se k profesi, které rozumí. A neplést se do věcí, ve kterých působí jako slon v porcelánu. A přestat troubit do světa - já nic, já muzikant.

 

                                                                                                                          Michal Kraus