Svátek má: Daniel

Regiony

Velikost textu:

Vřídelní kolonáda: Komu a čemu mají věřit voliči?

Vřídelní kolonáda: Komu a čemu mají věřit voliči?

Ve dnech 12. a 13.ledna 2018 se bude v Karlových Varech konat místní referendum  o otázce:„Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů F. Fellnera a H. Helmera a pro ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?

Současný vzhled Vřídelní kolonády
11. ledna 2018 - 12:00

Redakce Karlovarskénovinky.cz obdržela k referendu dvě stanoviska, která zde přinášíme v plném znění.

Karlovarská organizace KDU-ČSL: Zdržíme se účasti v prvním Karlovarském referendu
V referendu zavazujícímu k okamžitému ukončení oprav Vřídelní kolonády a obnově repliky historické kolonády nebudeme vůbec hlasovat a účastnit se. Vítáme sice snahu o obnovu historické budovy, která by mohla být lákadlem pro návštěvníky města, převažují ale důvody proč rozhodnutí o budoucnosti Vřídelní kolonády odložit. Referendum bude pro město závazné a případné ano ohrozí provoz stávající kolonády do doby výstavby nové. Výstavba repliky historické kolonády není dobře promyšlená a může ohrozit jímání Vřídla a okolní balneoprovozy, může být neúnosně drahá. Bez ohledu na výsledek referenda se zavazujeme usilovat o:
  • důkladný hydrogeologický průzkum Vřídla,
  • opravu technologického zázemí Vřídla a obnovu jímacích vrtů,
  • vypsání architektonické soutěže na novou Vřídelní kolonádu.
Do soutěže je možné zahrnout repliku historické kolonády. Zadání soutěže musí respektovat skutečnosti a limity zjištěné hydrogeologickým průzkumem. Zavazujeme se usilovat o stavbu vítězného návrhu.   

Místní organizace KDU-ČSL Karlovy Vary k této problematice jednala 19. 12. 2017 za účasti pozvaných hostů RNDr. Tomáše Vylity (hydrogeolog, odborník na problematiku Vřídla) a Ing. Václava Benedikta (aktivista, architekt a autor otázky referenda). Z jednání pro nás vyplynula hlavní rizika:
  • Otázka referenda není jednoznačná. Není zřejmé, zda se referendum týká i uvedení do původního stavu technického podzemí kolonády, svodů a jímání Vřídla či dokonce obnovy Lázní II?
  • Druhá část otázky, zavazující město k okamžitému ukončení oprav havarijního stavu Vřídelní kolonády, je ještě problematičtější. V současné době je totiž hala výtrysku Vřídla v havarijním stavu s možným ohrožením osob a i vlastního pramene a musí se sanovat. Bez provedení oprav by nebylo možné kolonádu ani dočasně provozovat. Obnovu potřebuje velmi urgentně i technologické zázemí jímání Vřídla. Referendum bude ale zcela závazné, což velmi zkomplikuje nebo i znemožní opravu a provoz současné kolonády.

Občané města ani odborníci nemají dostatek informací ke kvalifikovanému rozhodování pro ano či ne, což je špatně. Před jakýmkoliv zásahem do struktur Vřídla je nezbytné provést hydrogeologický průzkum a na jeho základě stanovit požadavky na jímání a technické zázemí Vřídla a teprve potom rozhodovat. Může se tak snadno stát, že referendum zaváže zastupitele k výstavbě kolonády, která bude z důvodu ohrožení Vřídla nerealizovatelná.  

Vřídlo totiž pramení ze složitého geologického útvaru a na stavební zásahy je velmi citlivé. Při stavbě Vřídelní kolonády popraskala vřídlovcová deska v podloží a Vřídlo vytékalo do řeky Teplé. Teprve opakovanými vrty a injektážemi řečiště se podařilo obnovit výtrysk Vřídla. V současné době je systém tlaků vřídelní vody a zatížení betonovou stavbou snad v rovnováze. Vybouráním betonu by mohlo dojít k narušení rovnováhy a nekontrolovatelnému výronu Vřídla nebo i k úplné ztrátě vývěru Vřídla a tím ke konci lázeňství v Karlových Varech.

Stávající čtyři jímací vrty Vřídla budou muset být brzy nahrazeny a to přednostně před novou stavbou kolonády, zatím ale není dostatek informací jak správně nové vrty provést.

Není vyřešena budoucnost zásobování balneoprovozů ve všech lázeňských provozech vřídelní vodou (do doby výstavby nové kolonády).

Nevíme, zda bude reálné za přijatelnou cenu obnovit historickou kolonádu (předběžné odhady jsou od 350 mil. do 1 200 mil. Kč).

Vhodnější nám připadá vypsat architektonickou soutěž (historická kolonáda může být v soutěži) a potom dát občanům Karlových Varů možnost k vyjádření, třeba v referendu nebo v rámci místních voleb.

Ing. Jiří Rezek
Mgr. Vladimír Melichar


Jsme nešťastní z průběhu kampaně před místním referendem v Karlových varech. Veřejnost je zmatená protichůdnými vyjádřeními nás a některých politiků. Přílohou posíláme důkazy o tom, že naše záměry jsou čestné, poctivé a naše tvrzení pravdivá. Píše se v Prohlášení přípravného výboru k průběhu předvolební kampaně referenda.

Vážení Karlovaráci, jsme nesmírně zklamáni průběhem předvolební kampaně k místnímu referendu. Na místo, aby se na stůl položila fakta pro a proti, jsou jen opakovaně naše důvody pro litinovou kolonádu znevěrohodňovány. Veškeré síly ze strany pana primátora tak nejsou upřeny na obhajobu jím preferované varianty opravy a architektonické soutěže, ale naopak na destrukci našich důvodů a zmatení vás voličů. My řekneme jde to, on řekne nejde to. Kampaň je tak postavena do pozice tvrzení proti tvrzení, a vy se můžete rozhodovat jen podle toho, komu z nás věříte. Dovolte nám proto podložit naše tvrzení některými důkazy:

DVA ČEŠTÍ VÝROBCI POTVRDILI MOŽNOST VÝROBY LITINOVÝCH PRVKŮ
Máme dopisy ze dvou sléváren v okolí Brna, které potvrdili, že litinové díly lze vyrobit a pokud by byli osloveni, zvládli by to. Jedná se o firmy REX s.r.o. a Ernst Leopold s.r.o., důkazy jsou přílohou tohoto tiskového prohlášení. Majitel firmy REX s.r.o. uvádí doslova: „dokážeme vyrobit přesné repliky dle fotografií z archívů“. Obdobně jednatel firmy Ernst Leopold s.r.o. ve svém mailu uvádí: „Pokud nás někdo osloví, zda jsem schopen dodat kolonádu v oblasti litinových prvků, tak jsme schopni se jako subdodavatel podílet na dodávkách a litinové prvky vyrobíme.“

NÁŠ ODHAD CENY STAVBY JE REÁLNÝ
Cenu stavby lze v této fázi jen odhadovat. Odhad se provádí podle metrů krychlových obestavěného prostoru. – kolonáda byla dlouhá 89 metrů, široká 14,5 metru a vysoká od 9 do 15 metrů. Z toho vychází necelých 15 tisíc metrů krychlových obestavěného prostoru. Při ceně 12 tisíc za metr pak vychází cena vlastní kolonády 180 milionů Kč. Obdobnou cenu hrubé stavby potvrdil i Ing.Král, majitel sléváren REX. Tato cena se může i snížit díky výběrovému řízení. Celkovou cenu včetně rozebrání současné kolonády, technologie v podzemí a úprav okolí uvádíme mezi 250 a 350 miliony. Cena 1,171 milionu Kč, kterou uvádí pan primátor je obdobná, jako byla cena KV Arény. Ta je ovšem objemově 14x větší, zahrnuje dvě ledové plochy, technologii na výrobu ledu, podzemní parkoviště, tribuny, obchody, restaurace… Je naprosto vyloučeno, aby se cena nesrovnatelně menší kolonády pohybovala v takovýchto částkách.

SMYSLEM STAVBY LITINOVÉ KOLONÁDY JE STAV VŘÍDLA DEFINITIVNĚ STABILIZOVAT, NIKOLI OHROZIT PRAMENY A PODLOŽÍ
Další výtkou je, že stavba zasáhne do podloží a může ohrozit vývěry pramenů a dodávky vřídelní vody do lázeňských zařízení. Největším ohrožením je ale havarijní stav současné kolonády, který město již několik let nijak neřeší. Doposud byla jen kolonáda podepřena, aby se nepropadla podlaha. Naším cílem je problematickou situaci okolo Vřídla definitivně vyřešit novostavbou litinové kolonády, jejíž součástí bude i podzemí s technologiemi rozvodů vřídelní vody a definitivní vrt pro jímání termy.

V případě opravy současné kolonády, následného zbourání a stavby nové kolonády, tak jak navrhuje pan primátor, by bylo do podloží zasahováno dvakrát. Oprava by byla zase jen provizorním řešením na několik dalších let, než by došlo k novostavbě kolonády.

OTÁZKA JE V SOULADU SE ZÁKONY, POTVRDIL JÍ SOUD, KONSTATOVAL, ŽE VŠECHNY OBAVY MĚSTA JSOU „PŘEDČASNÉ, NEODBOENÉ A RYZE ÚČELOVÉ“
V neposlední řadě je třeba se seznámit s usnesením soudu, který se s námitkami a obavami města seznámil a odmítl je. Otázku neshledal závadnou a referendum vyhlásil. Usnesení soudu je rovněž přílohou tohoto tiskového prohlášení.

ZASAHOVÁNÍ POLITIKŮ DO KAMPANĚ JE NAŽÁDOUCÍ
Soud také konstatoval, že v kampani by měli diskutovat zejména zastánci obou řešení z řad veřejnosti. Moc veřejná (tedy zastupitelé a politické vedení města) by nemělo do kampaně zasahovat. To ve svém otevřeném dopise konstatuje také Transparency International,
 
Za přípravný výbor místního referenda
Ing.Ota Řezanka

(jv,karlovarskenovinky.cz,foto:arch.)